ולא תוינפשוח תונומת גישהל תנמ לע
לש תונטקה תועשב ומליצו ונימלצ ולמע
םילוענה םירדחהו תומוקמה תא הלילה
.הבישיב םירכומ יתלבהו

תמאב המ ועדתש ןעמל ... םכליבשב לכה
םכקלח המ - םיטסינימשלו) .הבישיב ךלוה
.היימינפב תויהל הווש - הנקסמ (.הנשה ודיספה