:2 בלש

יפר לש רדחל םיצרופ

:1 בלש

םירומה רדחל םיסנכנ

:4 בלש

! םימוליצ ןוילימ םע סיטרכ

:3 בלש

םימוליצ םיאלממ
רטסאמה סיטרכמ

 
   
 

:6 בלש

םוליצ תינכות םירחוב

:5 בלש

סיטרכה תא םיסינכמ

   
 
   
 

:8 בלש

ינושאר םוליצ

:7 בלש

רפסה תא םיסינכמ

   
 
   
 

:10 בלש

םיאצוי םילופכישה

:9 בלש

יטמוטוא םוליצ

   
 
   
 

:12 בלש

רמגומה רצומה

:11 בלש

...ריינה רמגנ והשלכ בלשב