הקיזומה תיירוגטקל םיאבה םיכורב

דבלב דחא ץבוק רגאמב םייק הז בלשב

סה ברה םע ןואירה :אוהו

הירכז הירנו שייר ןרואל החולש וניתדות

ל"נל תורומש ץבוקה לע תויוכזה לכ

רושיא אלב ,בונגל ,תונשל ,ץיפהל ,קיתעהל ןיא

(: ל"נהמ םיקתוע 3-בו בתכב שרופמ

"דרוה" למסה לע וצחל ZIP תרוצתב ץבוקה תדרוהל

ZIP ה ץבוק לש הדרוהה רחאל

MP3 ץבוק םכל היהי זאו ותוא חותפל שי

ץופנ ןגנ לע טעמכ םע עומשל רשפאש

Winamp :ונלש הצלמהה

הגמ 1.57 :ץבוקה לדוג

תוקד 5 :רעושמ הדרוה ןמז