רוחאל הריפסה
תונכהה

 

תרפאמה "ןיב"
"ובר'צ"ו ,"ה'קסוי"

 

גגל םיאצוי
הבחרב תורונמה תא םיקרפמ
   

 

THE BIG FOOT