.לכואה רדחבש איפקמבו ררקמב םיגרבה תא רהמ ךתרל .1

םירדניליצהו םילוענמה לכ תא ףילחהל .2
םלוכ תא םידימלתל שי יכ

.יפר לש רדחבש םוליצה תנוכמ לש רטסאמה סיטרכ לע רמשמ לכמ רומשל .3

... םכילע םיגגוח םיכירדמה !!! רהמ (טנרטניא) 135 ירפסמל גויחה תא םוסחל .4

.תולקב ץוחבמ םתוא חותפל רשפא יכ (101) חוריאה רדחבש תונולחב לפטל .5