לעופב 7 קר םידמולו דומיל ישדוח 10 לע הנשה םימלשמ םתאש

! שדוחל לקש 14,000 רוזיאב חיוורמ ןליא יבאש

... םש אל רבכ אוה ונללגבו ןחלושה תריגמב חדקא היה דג-אבלש

םימוליצ (!) 999,999-ל רטסאמה סיטרכמ יפר לצא םוליצ יסיטרכ ונאלימש

יפר לש רדחב הקספה ילב םימלצמ םיכירדמהש

םיסיטרכה תא םהל ונאלימ ונחנא ןכו תוחתפמה תא םהל ונלפכיש ונחנאש

םימוליצה לש רטסאמה סיטרכ תא שי יפר לש ןוראבש

יפר לש רדחב רגאמהמ םירחא לשו ונלש םיישיא םיקית 50-כ ונקורש

םיקיתה ןוראב טוטיחב דואמ םיניינעמ םירבד המכ וניליגש
... םירומה לש םיישיאה

היתשו לכוא רומשל הבישיב םידיקפת ילעבו םירומ לש רזומ גהנמ שיש
םהלש תוינוראב

הביטחב ולש ישיאה אתב דבכנ םיניכס רגאמ ול שי - םלוכ לע הלע לירבש

הירוטסיהו ך"נתב םינחבמ שארמ םימעפל םינסחואמ המלש לצאש

הנווכ ילב הדישה הרקמב המלשל הרבשנש

דבכנ תוחתפמ רגאמ שי הדישב דשאלש

(חולב תועדוה בותכלמ ץוח) הבישיב דיקפת םצעב ןיא דשאלש

(הח הח הח) קיחמ יתלב שוט םע תועדוהה תא בתכו לשיפ דשא םעפש

!!! תישימחב חרבש הבישיה תודלותב ןושארה רוזחמה אוה ב"מ רוזחמש

ךכ לע שנענ אלו םימי 3-ל תיעיבשב חרבש דיחיה רוזחמה אוה ב"מ רוזחמש

ונפע אלו - ונתוא ףיעי אוה חרבנ םאש שדוקה ןוראב עבשנ דג-אבש

ךלהמב םיבר םינחבמ םירחא םינותנשלו ומצעל שארמ גישה ב"מ רוזחמש
(תויורגב המכ םג - הנשה ףוסבו) הנשה

לבקל םילוכי ויהו ,שארמ ארמגב תורגבה תא וגישה םישפיטה ג"מ רוזחמש
םימטמוטמ ומכ םהלש היימינפה תא םינייזמ ויה אל םא 100 םלוכ

(ןנור דיל) תויחפה לש ןווארקהמ תויחפ ובנג םירגפמה ה"מ רוזחמש
(!?!? םתוא וספתי אלש ופיצ םה ךיא) !!! הביטחל תאז ורכמו םוי רואב

םעפ יא רוזחמל היהש רתויב לודגה תוחתפמה רפסמ תא שי ב"מ רוזחמלש
(תוחתפמ 200-כ)

! תחדק לביק אוה לבא ,רנייטשמ םיבושח תוחתפמ לביקש בשח ימעש
!!! ךרע ירסח תוחתפמ 150-כ

,ספתנש חתפמ לכ לע טוריפ (ןסחמה לע יארחאה) רמייהלפמ שקיב דג-אבש
!!! חתפמ םוש חתופ המ ועדי אל ןליא יבא םגו רמייהלפ םגו

!!! לבחמה רנייטש ןיכה הרתכהה ינפל למשחה טלש תאש

ופילחה ונללגבו ימע לש בשחמה ךרד הבישיב למשחה תכרעמ לע ונטלשש
(יוסח ןורחאה) םיינוציח םיווק 2-ו םיימינפ םיווק 2

!!! םינופלטה תייזכרמב המישרה ךרד אלא ,קזב ךרד אל בשחמל םירפסמה תא ונגשהש

... םהינימל םינופאלפ ללוכ (םישנו) םישנא תואמל ונרשקתה הייזכרמבש

םיכירדמה ןיב םתוא קליחו תוחתפמ ונל םירחה (ךירדמה) ביגש דהואש
(!!! םידימלתהמ תוחתפמ םיגישמ - םיבולע הזיא)

,דועו תונולח ,תורקת ,תותלד ,תושמש תונורחאה םינשה ךלהמב רבש ב"מ רוזחמש
(ג"מ רוזחמל דוגינב) ךכ לע שנענ אלו

(! סחיא) בקעי תונבמ תויסוד לש לבא (! הבבס) הבישיב תונב תנטייק שי ץיקה תשפוחבש

!!! תולמעתהב תורגבה ינויצ תא ונינישש

(לכואה רדח ירוחאמ - םירוטרנג רדחב) הבישיה לש לופכישה תנוכמב תוחתפמ ונלפכישש
.הבישיל וניתדות

םיטושפ םיגרב 2 תאצוה י"ע חבטמבש רוריקה רדחל םיסנכנ ונאש
(!!! רהמ םתוא וכתר - הבישיל הצע)

(...הרק הז ךיא ןיינעמ) !!! םיידיסח םיריש םוקמב םיסנארט הקספהב ועמשוה םעפש

(תופסותה לע שוריפה םע) תומלוצמה תורמגה תאש
םרק עבצב םיפד לע הבישיב ונמליצ ,תורגבל ונישעש
(ולש רדחהמ ונחקלש םיפדה לע יתרפא ברלו ,יפרל ,הבישיל הבר הדות)

םלצל ונלחתהו ,םש םלצל ונקספה ,הביטחב םירדניליצה תא ופילחהש רחאלש
(הטמל) תיללכה תוריכזמבו (םיכירדמה ומכ) יפר לצא הז םוקמב

הבישיה לש םוליצה תונוכמב םימוליצ 10,000 ל בורק ונישעש
(תונושו הקיטמתמ ,תוחרזא ,הירוטסיה ך"נת ,ארמג)

םוליצל 'גא 0.15 יפל םימוליצ 10,000 יוושש
!!! ח"ש 1,500 הז - (קושב אוצמל רשפאש לוז יכה)

(!? םתיא השענ ,לזאזעל המ) !!! םימוליצ ןוילימ 3 דוע קר ונל וראשנש

הירוטסיהב הבוט יכה הרתכהה התייה איה תאז תורמל ךא ,ןורחאה עגרב הנגרוא הנשה הרתכההש
('תונומת' הירוגטקב ואר) םירומהמ תובהלנ תובוגתו םיטקפאו םילולעפ הברה יכה םע

...ןהינימל לופכישה תונוכממ תופולגה תאצוה תרוסמ םע םיכישממ ןיידע ונחנאש

,תונומת ,תרדוהמ הפס ,םיציפק תוטימ שי (101 רדח) 'א היימינפב דג-אב לש חוריאה רדחבש
(!!! הזב ושמתשיש תוחפל לבא) וננובשח לע הז לכו דועו לגורקימ ,ררקמ ,ןגזמ

הבישיב רבג יכה ךירדמה אוה הדרב ישיש

(!!! בוט לזמ) אבא בורקב תויהל דמוע ריפכש

םויה לכ וננובשח לע שלוגו טנרטניאהמ הקיזומ ןמזה לכ דירומ (ךירדמה) הירא ודיעש
!!! ורדחב הלילה לכו

הרקתה לע ולכתסת !? החכוה םיצור .קנע תבהלמ האצותכ ,חבטמה תא תועטב ונצצופ טעמכש
... תויבלחה םייריכה לעמ (הרוחשה)

!!! םיבושח תוחתפמ ןיא תיבה תוהמא רדחבש

םירוה תופיסאבו לודגה ש"צומב קר תדבוע הקרזמהש

םיכירדמה תאו םיאבה םירוזחמה תא ונקפדו הבישיב םירדניליצה לכ תא םיפילחמ האבה הנשש
הח הח הח !!! םהלש

!!! בותכל המ רבכ ונל ןיא יכ הזה רודמה רמגנש