רוזחמ רתא יליעפמ םע רשק רוציל תנמ לע
.הטמל הביתה לע ץוחלל שי ,ב"מ
ראודה תחילש ןולח חתפי ,הציחלה רחאל
.רתאה יליעפמל ינורטקלא ראוד בותכל ולכותו

[email protected] :איה תבותכה